Regulamin

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z aplikacji WordsBucket, której właścicielem i administratorem jest W3media.pl s.c. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 15.

§1 Definicje

 1. Operator - W3media.pl s.c. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 15, NIP: 945-212-37-28, e-mail: kontakt@w3media.pl
 2. Aplikacja - aplikacja internetowa dostępna w domenie wordsbucket.com służąca do doskonalenia wiedzy w zakresię języków obcych
 3. Serwis - Aplikacja oraz oprogramowanie na serwerach niezbędne do działania Aplikacji
 4. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z Aplikacji
 5. Konto - istniejący w bazie danych Serwisu wpis potwierdzający fakt rejestracji Użytkownika w Serwisie, w tym również rejestracji za pośrednictwem serwisu Facebook
 6. Treść - treści dostępne w Aplikacji, w szczególności słowniki, słowa oraz ich tłumaczenia

§2 Warunki ogólne

 1. Za pośrednictwem Aplikacji Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie opisanym w niniejszy Regulaminie.
 2. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w tym utratę Treści Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, w szczególności przerw wynikłych z powodu awarii lub prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.
 4. Operator nie odpowiada za Treści, których nie jest autorem, w szczególności za Treści udostępnione przez Użytkowników Serwisu.
 5. Operator nie odpowiada za merytoryczną zawartość Treści.
 6. W Aplikacji mogą być umieszczane treści reklamowe. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą odnośniki zawarte w reklamach.
 7. Korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 8. Operator może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§3 Konto

 1. Aplikacja umożliwia założenie Konta w Serwisie przez formularz rejestracyjny lub za pośrednictwem serwisu Facebook.
 2. Podczas rejestracji Konta w Serwisie, w tym również za pośrednictwem serwisu Facebook, Użytkownik udostępnia Operatorowi swój adres e-mail równocześnie wyrażając zgodę na otrzymywanie od Operatora na ten adres informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu, informacji o nowych funkcjach dostępnych w Serwisie oraz informacji mających charakter reklamowy.
 3. Adres e-mail użytkownika nie jest w żaden sposób prezentowany publicznie w Aplikacji. Adres ten jest wykorzystywany jedynie w celach wymienionych w regulaminie serwisu.
 4. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail.
 5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą odnośnik umożliwiający aktywację Konta w Serwisie.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 7. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wraz ze zgromadzonymi danymi osobowymi za pomocą funkcji dostępnej po zalogowaniu w Aplikacji.
 8. Operator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo usunięcia wybranych Treści Użytkownika lub jego Konta bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od rejestrujących się w Serwisie Użytkowników.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • założenie Konta w Serwisie
  • świadczenie przez Operatora w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną
  • analizowania i zarządzania aktywnością Użytkownka Aplikacji w celem dostosowania usług i treści do indywidualnych preferencji
  • prowadzenia działań marketingowych
 4. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. Operator nie sprzedaje i nie użycza powierzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom, firmom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§5 Treści

 1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie Treści umieszczone przez niego w Serwisie.
 2. Aplikacja umożliwia udostępnianie stworzonych przez Użytkowników Treści innym Użytkownikom.
 3. Użytkownik może udostępniać Treści wybranym osobom, podając ich adresy e-mail. Zabronione jest udostępnianie Treści w ten sposób osobom z którymi Użytkownik nie ma żadnych relacji.
 4. Użytkownik udostępniając Treści w publicznej bibliotece słowników Serwisu wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez Operatora i jednocześnie upoważniają go do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania.
 5. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników w ramach Treści przekazów reklamowych oraz informacji o charakterze komercyjnym.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną.
 3. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.