Angielski słownik tematyczny: Oxford 3000 - B1 #1

Słownik Oxford 3000 zawiera najczęściej używane słowa w języku angielskim. Poziom B1 - część 1

  • liczba słów: 507
a couple
para (zakochanych) rzeczownik
ability
umiejętność, zdolność (robienia czegoś) rzeczownik
abroad
za granicą, za granicę przysłówek
absent
nieobecny (np. na lekcji) przymiotnik
zamyślony, nieprzytomny przymiotnik
absolutely
całkowicie, kompletnie przysłówek
accent
akcent rzeczownik
akcentować, podkreślać czasownik
accept
akceptować czasownik
pogodzić się (np. z sytuacją) czasownik
acceptable
akceptowalny, dopuszczalny przymiotnik
access
dostęp, wstęp (prawo wstępu) rzeczownik
accommodation
zakwaterowanie, nocleg, kwatera rzeczownik
accompany
towarzyszyć (komuś) czasownik
according to
według czegoś, zgodnie z czymś
account
relacja, raport, sprawozdanie rzeczownik
konto, rachunek rzeczownik
accurate
dokładny, precyzyjny przymiotnik
accurately
celnie, precyzyjnie przysłówek
achieve
osiągać, zdobywać, zrealizować czasownik
achievement
dokonanie, osiągnięcie, wyczyn rzeczownik
act
działać czasownik
czyn, działanie rzeczownik
akt (prawny), uchwała, ustawa rzeczownik
action
akcja, działanie rzeczownik
active
aktywny przymiotnik
ruchliwy przymiotnik
ad (advertisement)
reklama rzeczownik
admire
podziwiać czasownik
admit
przyznawać (prawdę), zgadzać się (z czymś) czasownik
przyznać się (do zrobienia czegoś) czasownik
advantage
przewaga rzeczownik
zaleta, atut rzeczownik
korzyść rzeczownik
advertise
reklamować, promować czasownik
advise
radzić, zalecać czasownik
afford
pozwalać (sobie na coś) czasownik
agency
agencja rzeczownik
ahead
z przodu, przed kimś przysłówek
naprzód, do przodu przysłówek
aim
cel rzeczownik
cel, zamiar, dążenie rzeczownik
celować czasownik
alarm
alarm rzeczownik
alarmować czasownik
alcoholic
alkoholik rzeczownik
alkoholowy przymiotnik
alive
żywy przymiotnik
allow
pozwalać, dopuszczać czasownik
aloud
na głos, głośno przysłówek
alphabet
alfabet rzeczownik
although
mimo że, pomimo że spójnik
altogether
zupełnie, całkiem, całkowicie przysłówek
amaze
zadziwiać czasownik
amazed
zdumiony przymiotnik
ambition
ambicja rzeczownik
amount
ilość, liczba, wielkość rzeczownik
kwota (pieniędzy) rzeczownik
amusing
zabawny, śmieszny przymiotnik
ancient
starożytny, wiekowy, starodawny przymiotnik
angrily
ze złością, gniewnie przysłówek
ankle
kostka (u nogi) rzeczownik
anniversary
rocznica rzeczownik
announce
ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać czasownik
annoy
denerwować, złościć, drażnić, irytować czasownik
dokuczać, wkurzać czasownik
annoyed
rozdrażniony, poirytowany przymiotnik
annoying
denerwujący, irytujący, wkurzający przymiotnik
annual
coroczny, doroczny przymiotnik
roczny (np. dochód) przymiotnik
anxious
zaniepokojony, zatroskany przymiotnik
pragnący (czegoś), żądny (czegoś) przymiotnik
apart
oddalone, od siebie przysłówek
osobno, oddzielnie przysłówek
apart from
poza czymś, pomijając coś przyimek
apologize (apologise BrE)
przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się czasownik
appear
wydawać się, wyglądać czasownik
pojawiać się, ukazywać się czasownik
appearance
wygląd rzeczownik
wizerunek (marketingowy) rzeczownik
application
wniosek, aplikacja, podanie rzeczownik
aplikacja (komputerowa) rzeczownik
apply
aplikować, składać podanie, ubiegać się czasownik
stosować, zastosować, używać czasownik
approach
zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś) czasownik
podejście, metoda (sposób robienia czegoś) rzeczownik
approve (of)
zatwierdzać, akceptować, przyjmować czasownik
approving
aprobujący, pełen aprobaty, pochlebny przymiotnik
approximately
około, w przybliżeniu przysłówek
argue
sprzeczać się, kłócić się czasownik
uzasadniać, argumentować, twierdzić czasownik
argument
argument rzeczownik
army
armia, wojsko rzeczownik
arrange
zorganizować, planować, załatwiać czasownik
układać, aranżować, porządkować czasownik
arrangement
ustalenie, plan rzeczownik
urządzenie, przygotowanie rzeczownik
arrest
aresztować czasownik
areszt rzeczownik