Angielski słownik tematyczny: Oxford 3000 - B2 #1

Słownik Oxford 3000 zawiera najczęściej używane słowa w języku angielskim. Poziom B2 - część 1

  • liczba słów: 487
abandon
porzucać, opuszczać czasownik
abandoned
porzucony, opuszczony przymiotnik
absence
nieobecność rzeczownik
absolute
absolutny, całkowity przymiotnik
absorb
absorbować, wchłaniać czasownik
chłonąć, pochłaniać czasownik
abuse
nadużycie rzeczownik
zniewaga, obraza rzeczownik
wykorzystywać, nadużywać czasownik
academic
akademicki przymiotnik
accidental
przypadkowy, niezamierzony przymiotnik
accidentally
przypadkowo przysłówek
accuse
oskarżać czasownik
acid
kwas rzeczownik
acquire
nabywać, kupować czasownik
actively
aktywnie, czynnie przysłówek
actual
rzeczywisty, faktyczny przymiotnik
adapt
przystosowywać się, dostosowywać się czasownik
addition
dodawanie rzeczownik
dodatek rzeczownik
uzupełnienie rzeczownik
additional
dodatkowy przymiotnik
adequate
dostateczny, wystarczający przymiotnik
adequately
adekwatnie, odpowiednio, właściwie przysłówek
adjust
przystosowywać się, dopasowywać się czasownik
admiration
zachwyt, podziw rzeczownik
adopt
adoptować (dziecko) czasownik
advance
zaliczka, zadatek rzeczownik
osiągnięcie, rozwój, postęp, posuwanie się naprzód rzeczownik
posuwać się naprzód, postępować czasownik
advertising
reklama (branża) rzeczownik
affair
afera, wydarzenie, sprawa rzeczownik
romans rzeczownik
affect
oddziaływać na, mieć wpływ na czasownik
affection
uczucie (miłości lub przyjaźni do kogoś), przywiązanie rzeczownik
agent
agent rzeczownik
aggressive
agresywny przymiotnik
agreement
porozumienie, ugoda rzeczownik
aircraft
statek powietrzny rzeczownik
alphabetical
alfabetyczny przymiotnik
alphabetically
alfabetycznie przysłówek
alter
zmieniać, modyfikować czasownik
alternative
alternatywa, wybór rzeczownik
alternatywny przymiotnik
alternatively
alternatywnie, ewentualnie przysłówek
amuse
zabawić, bawić czasownik
rozśmieszyć, rozbawić czasownik
amused
rozbawiony, rozśmieszony przymiotnik
analyse (analyze AmE)
analizować, badać czasownik
analysis
analiza rzeczownik
anger
złość, gniew rzeczownik
annually
rocznie, corocznie, co roku przysłówek
anxiety
niepokój, obawa, lęk, uczucie niepokoju rzeczownik
anxiously
z niepokojem przysłówek
apparent
oczywisty, widoczny przymiotnik
pozorny przymiotnik
apparently
widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej przysłówek
pozornie, na pozór, podobno przysłówek
appeal
apel, wezwanie (o coś) rzeczownik
appreciate
doceniać, być wdzięcznym czasownik
appropriate
odpowiedni, stosowny, właściwy przymiotnik
approval
zgoda, aprobata, uznanie rzeczownik
approximate
przybliżony przymiotnik
armed
uzbrojony przymiotnik
arms
broń, uzbrojenie rzeczownik
arrow
strzałka, strzała rzeczownik
artificial
sztuczny przymiotnik
artificially
sztucznie przyimek
artistic
artystyczny przymiotnik
aside
na bok, na boku, z boku przysłówek
aside from
poza czymś, pomijając coś
aspect
aspekt rzeczownik
punkt widzenia rzeczownik
assist
asystować, pomagać, towarzyszyć czasownik
assistance
wsparcie, pomoc rzeczownik
associated with
związany z czymś
association
stowarzyszenie, związek, zrzeszenie rzeczownik
assume
przypuszczać, zakładać że czasownik
assure
zapewniać, gwarantować czasownik
atom
atom rzeczownik
attached
przyłączony, przypięty, przymocowany, przywiązany przymiotnik
authority
władza, moc, zwierzchnictwo (siła wynikająca z zajmowanej pozycji) rzeczownik
automatic
automatyczny przymiotnik