Angielski słownik tematyczny: Oxford 3000 - C1

Słownik Oxford 3000 zawiera najczęściej używane słowa w języku angielskim. Poziom C1

  • liczba słów: 155
acknowledge
przyznawać, uznawać, przyjmować czasownik
potwierdzać (np. odbiór czegoś) czasownik
aid
pomoc, wsparcie rzeczownik
pomagać, wspierać czasownik
alarmed
zaniepokojony przymiotnik
chroniony alarmem przymiotnik
alarming
alarmujący przymiotnik
ally
łączyć (np. siły) czasownik
sprzymierzyć się z kimś czasownik
alongside
wzdłuż (czegoś) przyimek
obok przysłówek
angle
kąt (pomiędzy czymś a czymś) rzeczownik
anticipate
spodziewać się, oczekiwać czasownik
przewidywać czasownik
appoint
mianować, wyznaczyć (na stanowisko) czasownik
arise
nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie) czasownik
associate
kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty) czasownik
współpracownik (w pracy) rzeczownik
attorney (lawyer)
prawnik, prawniczka, mecenas rzeczownik
bacteria
bakteria rzeczownik
beak
dziób (ptaka) rzeczownik
bet
zakładać się, obstawiać (postawić pieniądze) czasownik]zakład (gdy dwie osoby się o coś zakładają) [rzeczownik
zakład (np. dwóch osób o coś) rzeczownik
bid
oferowana cena, oferta (np. na aukcji) rzeczownik
broadly
z grubsza, w ogólnych zarysach przysłówek
bubble
pęcherzyk, bąbelek (np. powietrza) rzeczownik
by means of
za pomocą czegoś przysłówek
campaign
kampania (np. polityczna) rzeczownik
kampania wojenna rzeczownik
civil
cywilny przymiotnik
coal
węgiel rzeczownik
commonly
powszechnie, popularnie przysłówek
complicate
komplikować, skomplikować czasownik
conclude
wywnioskować, konkludować czasownik
conservative
konserwatywny, zachowawczy przymiotnik
konserwatysta rzeczownik
consult
konsultować się, zasięgać porady czasownik
convention
kongres, zjazd rzeczownik
criterion
kryterium rzeczownik
derive
czerpać (np. przyjemność), odnosić (np. korzyści) czasownik
deserted
bezludny, opustoszały, opuszczony przymiotnik
determine
ustalać, określać, wyznaczać czasownik
disapproval
nieprzychylność, brak aprobaty rzeczownik
disgusted
zniesmaczony przymiotnik
dishonestly
nieuczciwie przysłówek
dismiss
odrzucać (np. pomysł) czasownik
zwolnić, wyrzucić (z pracy) czasownik
dissolve
przenikanie rzeczownik
rozpuszczać (np. proszek w wodzie) czasownik
distribution
dystrybucja rzeczownik
downward
w dół, do dołu, biegnący w dół przymiotnik
downwards
w dół, do dołu, ku dołowi przysłówek
dump
hałda, skład, śmietnisko, sterta rzeczownik
zrzucać, rzucić (w jakieś miejsce), zostawiać (w jakimś miejscu) czasownik
empire
imperium rzeczownik
engage
zajmować się, angażować czasownik
zainteresować, przyciągać (zainteresowanie) czasownik
equivalent
odpowiednik rzeczownik
taki sam, jednakowy, równorzędny przymiotnik
exaggerate
przesadzać, popadać w przesadę, wyolbrzymiać, przejaskrawiać czasownik
exaggerated
przesadny, przejaskrawiony przymiotnik
exclude
wykluczać, pomijać czasownik
excluding
wyłączając, nie licząc przyimek
executive
dyrektor, kierownik, pracownik na kierowniczym stanowisku rzeczownik
kierowniczy (np. o stanowisku) przymiotnik
exhibit
wystawa rzeczownik
wystawowy przymiotnik
ekspozycyjny przymiotnik
federal
federalny, związkowy przymiotnik
formally
formalnie, oficjalnie, urzędowo przysłówek
formula
formuła, sposób rzeczownik
wzór (matematyczny) rzeczownik
przepis, recepta rzeczownik
foundation
fundament (budynku) rzeczownik
podstawa (moralna) rzeczownik
fundacja, organizacja rzeczownik
fund
fundusz rzeczownik
fundacja (organizacja pozarządowa) rzeczownik
grand
okazały, wielki przymiotnik
efektowny, robiący wrażenie przymiotnik
hatred
nienawiść rzeczownik
hence
stąd, więc, z tego powodu przysłówek
za (jakiś czas) przysłówek
holy
święty przymiotnik
horizontal
poziomy przymiotnik
housing
domy mieszkalne, mieszkania rzeczownik
warunki mieszkaniowe rzeczownik
humorous
dowcipny, żartobliwy przymiotnik
i.e.
czyli, to znaczy, tzn. (skrót), to jest, tj. (skrót) []
imaginary
zmyślony, wymyślony, urojony przymiotnik
implication
konsekwencja, implikacja rzeczownik
impose
narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary) czasownik
wymuszać (np. posłuszeństwo) czasownik
inability
niezdolność, niemożność, nieumiejętność rzeczownik
index
katalog, indeks rzeczownik
indication
oznaczenie, znak, przejaw, objaw rzeczownik
indirect
pośredni, nie wprost przymiotnik